Normen en Waarden

Normen en waarden beleid v.v. Acht

Maatstaf voor opvattingen welke wenselijk zijn en worden nagestreefd.

Inleiding
Sporten doe je voor je plezier. V.v. Acht wil ieder lid, in een veilig sportklimaat, de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten. Wij willen aantrekkelijke voorwaarden creëren, waardoor het voor zowel de jeugd als volwassenen mogelijk is zich verder te ontwikkelen in de voetbalsport.

Waardering
Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor de club. Zij doen dit veelal met veel inzet en belangeloos. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Uitgangspunten
Het normen en waarden beleid is erop gericht excessen te voorkomen en indien die zich toch onverhoopt voordoen corrigerend en preventief op te treden. Een gedragscode voor leden, vrijwilligers (leiders, trainers), ouders en bezoekers zijn hierin belangrijk. Deze gedragscode is een afgeleide van het KNVB-convenant en is erop gericht de voetbalsport met zo veel mogelijk plezier te beleven.

Om een veilig sportklimaat te kunnen waarborgen voor een speler zijn er naast deze gedragscode voor iedere vrijwilliger in het algemeen en leiders, trainers in het bijzonder, aanvullende gedragsregels van toepassing. Deze zijn hieronder terug te vinden onder “Gedragsregels voor een veilig sportklimaat”.

Gedragsregels
Gedragsregels algemeen:

 • Respect voor anderen is essentieel;
 • Gastheerschap voor bezoekende clubs, toeschouwers en scheidsrechters;
 • Respect voor ieders eigendommen;
 • Geen bovenmatig alcoholgebruik en geen gebruik van alcohol buiten de kantine en het terras;
 • Afval, met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak. Eventueel achtergelaten afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalbak;
 • Iedere bezoeker kan op afwijkend gedrag aangesproken worden door een afgevaardigde van v.v. Acht en dient eventuele corrigerende opdrachten op te volgen.

Gedragsregels leden:

 • Als speler ben je een voorbeeld voor anderen. Toon goede omgangsvormen, wees je zelf er van bewust dat je v.v. Acht vertegenwoordigt!;
 • Geen gebruik van alcohol voor het voetballen. Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak. Verdovende middelen zijn ten strengste verboden;
 • Geen alcohol op het veld of in de kleedkamer. In de kleedkamers wordt niet gerookt;
 • Geen alcoholgebruik voor personen onder 18 jaar;
 • Fietsen, auto’s en tassen op de hiervoor aangewezen plaatsen zetten;
 • Laat kleedkamer en kantine netjes achter;
 • Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue;
 • Zowel in als buiten het veld gebruik je geen grove taal, beledig je niemand en vloek je niet;
 • Je komt gemaakte afspraken na en informeert anderen indien men deze niet na kan komen. Spreek elkaar aan op het niet nakomen van afspraken of regels;
 • Geef je mening op de juiste plaats en tegen de juiste personen. Praat met elkaar en niet over elkaar. Anderen worden hierop zo nodig aangesproken;
 • Toon respect voor je tegenstander en blesseer hem/ haar niet opzettelijk;
 • Je vernedert niemand in woord of gebaar;
 • Je accepteert de leiding van je elftal, het bestuur, de trainer en de scheidsrechter;
 • Je gedraagt je bij uitwedstrijden als gast en bij thuiswedstrijden als gastheer;
 • Voor de wedstrijd geven de beide teams elkaar een hand (D-, E- en F-pupillen);
 • Na afloop worden de scheidsrechter en assistent-scheidsrechters bedankt voor de leiding (in ieder geval minimaal door de aanvoerder);
 • Elkaar positief corrigeren en coachen en niet afvallen. Speel als team;
 • Je bent lid van een vereniging, niet van een team. bent (mede) verantwoordelijk voor ballen, kleding, kleedkamers e.d. (bijv. van de club in bruikleen ontvangen kleding mag alleen tijdens wedstrijden worden gedragen en moet na afloop van het seizoen compleet, heel en gewassen worden ingeleverd). Wees zuinig op de spullen van de vereniging;
 • Pesten, discriminatie, vernielingen (van spullen van de vereniging of anderen), diefstal e.d. worden niet geaccepteerd.

Regels voor vrijwilligers (leiders, trainers):

Algemeen

 • Complimenten en aanmoedigingen zijn altijd welkom;
 • Vermijdt voetbaltermen uit de eredivisie;
 • Zowel in als buiten het veld gebruik je geen grove taal, beledig je niemand en vloek je niet;
 • Geef geen commentaar op de spelleiding;
 • Blijf op tenminste afstand van 6 meter van de doelen;
 • Sta niet binnen de lijnen, Het speelveld is van de spelers;
 • Elkaar informeren, luisteren kortom open en eerlijk communiceren (dus niet over maar met elkaar);
 • Duidelijke regels en eisen vaststellen en handhaven o.a. met betrekking tot op tijd aanwezig zijn, afmelden voor trainingen en wedstrijden, omgang met materialen en kleedkamers, douchen e.d.;
 • Sportiviteit en fair play staan bij v.v. Acht hoog in het vaandel;
 • Grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie wordt niet getolereerd;
 •  Niet roken binnen de omheining van het veld en kleedkamers;
 • Openstaan voor alle geledingen binnen de vereniging;
 • Een stimulerende en uitdragende rol aannemen;
 • Een voorbeeldfunctie vervullen, wees bewust van het feit dat elke vrijwilliger een ambassadeur is van v.v. Acht!;
 • Trachten de werklast zoveel mogelijk te verdelen;
 • Verder kijken dan alleen de eigen afdeling of het eigen elftal;
 • Spelers leren omgaan met teleurstellingen en corrigeren;
 • Op tijd aanwezig zijn (minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd);
 • Goede ontvangst van gasten en nette afhandeling;
 • Optimale communicatie naar alle geledingen;
 • Controle op zaken als kleedkamers schoon achterlaten, douchen, omgang met medespelers, tegenstanders, leiding en materialen;
 • Waardering geven en ontvangen;
 • Het bieden van goede en zo optimaal mogelijke randvoorwaarden;
 • Voor aanvang van de wedstrijd geven de spelers van beide teams elkaar een hand (in eerste instantie wordt hier bij de D-, E- en F-pupillen mee gestart).

Gedragsregels voor een veilig sportklimaat

Met ingang van het seizoen 2015-2016 stelt v.v. Acht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor alle nieuwe vrijwilligers die direct met onze jeugdleden werken. We conformeren ons daarbij aan de gedragscodes zoals het Centrum Veilige Sport Nederland die heeft opgesteld. Meer informatie over deze regels kunt u bekijken door hier te klikken.

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.         8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Deze gedragsregels zijn afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Waar kan ik een overtreding van (een of meerdere) gedragsregels melden?

Als aanvulling op de gedragsregels voor een veilig sportklimaat wordt een vacature gesteld voor een vertrouwenspersoon. Hij/zij zal in eerste instantie gaan fungeren als klankbord en kan je helpen te zoeken naar een oplossing. Soms kan dat een informele oplossing zijn, waarbij een vertrouwenscontactpersoon eventueel bemiddelt. Indien noodzakelijk of gewenst kan hij/zij je ook door verwijzen naar een andere instantie. Bij meer extreme vormen van ongewenst gedrag kan een formele oplossing meer voor de hand liggen.

Totdat deze vertrouwenspersoon is aangesteld kun je terecht bij een vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport Nederland. Klik hier voor meer informatie.

Regels voor ouders/toeschouwers:

 • Complimenten en aanmoedigingen zijn altijd welkom. Blijf positief (juist bij verlies, volgende keer beter). Ook ouders/toeschouwers vertegenwoordigen v.v. Acht;
 • Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee kijken;
 • Wees enthousiast en steun uw zoon of dochter en de medespe(e)l(st)ers zowel bij wedstrijden als andere verenigingsactiviteiten;
 • U kunt benaderd worden in verband met een roulatie schema in verband met vervoer naar uitwedstrijden;
 • In sommige teams kan het voorkomen dat de teamkleding bij toerbeurt gewassen moet worden;
 • De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met de leiding;
 • Een voetbalclub is geen kinderopvang;
 • Steun de door de vereniging aan uw kind gestelde regels als op tijd komen (bij wedstrijden minimaal 30 minuten voor aanvang), tijdig afmelden (voor wedstrijden en trainingen), het seizoen afmaken, douchen e.d.;
 • Aandacht voor het feit dat voetbal een teamsport is en afzeggen dus slechts aan de orde is als het echt niet anders kan;
 • Laat het coachen over aan de coach en het trainen aan de trainer.

Voor vragen en/of opmerkingen of het melden van een overtreding van bovenstaande gedragsregels heeft vv Acht een Normen en Waarden commissie. In deze commissie hebben zitting:

John van Kemenade (j.kemenade41@upcmail.nl)
Christian Hermans (christian.hermans@fluke.nl)
Paul van Elzakker (paulvanelzakker@upcmail.nl

Corona update

Richtlijnen VV Acht tijdens Corona Ingangsdatum donderdag 15 oktober 2020 Algemene richtlijnen trainingen/wedstrijden: (vanaf 18 jaar = 18 jaar en ouder) Pupillen/Junioren: • Houd je aan alle richtlijnen die door het RIVM gesteld zijn, tijdens de trainingen/wedstrijden; • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf […]

Lees meer

Spaaractie supermarkt Jan Linders

VERGEET JE ZEGELS NIET! Je krijgt nog tot en met 15 november myclubstore zegels bij jouw boodschappen bij Jan Linders aan de Ardèchelaan in Eindhoven om gratis gepersonaliseerde clubartikelen te kunnen bestellen. Voor welk artikelen ben jij aan het sparen? Hoe spaar je mee? 8 weken lang ontvang je bij […]

Lees meer

Activiteitenkalender (onder voorbehoud)

Hieronder staat een link naar de activiteitenkalender, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven dat dit alles onder voorbehoud is i.v.m. het Corona-virus. Klik hier voor de activiteitenkalender. Super Sundays (2x) kunnen we nog niets voor plannen! Voor het rikken zijn de data wel definitief!

Lees meer
 

Hoofdsponsor

M Heezen BV M Heezen BV M Heezen BV

Partners

De Mispelhoef Bakermans Best Band Labro verpakkingen Van der Steen Schoonmaakbedrijf Hoppenbrouwers techniek Raap Elektro en Bouwservice Brabant Sport 2000 Strik Creemers en Partners

SterSponsors

Turbo 2000 De Vondel & Partners Kinderopvang Dikkie & Dik ZND Nedicom MCB Direct Hesta Wijkman PHC Liebreks Aannemersbedrijf van Rijswijck Bubbelkoning Coolworld Heatworld